x
Prawo w szkole - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Prawo w szkole

Prawo w szkole od 1 do 11 ( wszystkich: 11 )
Strony: [ 1 ]  
Spis treści
Dodano: 2011-02-05     » Na górę

 

 

Internetowy System Aktów Prawnych - [ kliknij ]

Centrum Monitoringu Legislacji - [ kliknij ]

Spis treści:

1

[ Wnioski, podania, oświadczenia ]

2

[ Dokumenty MEN i KO w Rzeszowie ]

3

[ DOKUMENTY SZKOLNE ]

4

[ SPRAWY NAUCZYCIELI ]

5

[ ORGANIZACJA PRACY ]

6

[ Przepisy dotyczące PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ]

7

[ Ubezpieczenie NNW uczniów w ZST ]

8

[ Wyniki kontroli NIK w szkołach ]

9

[ Czyny ścigane z urzędu ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wnioski, podania, oświadczenia
Dodano: 2012-11-13     » Na górę

 

 

Nazwa

Do pobrania

1.Wniosek o udzielenie urlopu pracownikowi ZST.

   
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia dla pracownika ZST.
   
3.Wniosek o zwrot kosztów delegacji.

   
4.

UMOWA o używanie samochodu osobowego do celów służbowych.

   
5.

 

Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły (placówki)

 

 Wniosek o dofinansowanie w dziedzinie kultury, sportu, turystyki lub rekreacji
 Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły
 Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Strzyżowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
 Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
 Wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla absolwenta roku
 Wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego
 Wniosek o przyznanie wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe

 

 

 

 

   
6.Oświadczenie nauczyciela o realizacji podst. program kształcenia ogólnego

   
7.Oświadczenie nauczyciela o realizacji podst. program kształcenia w zawodzie

   
8.Oświadczenie dla rodzica i pełnoletniego ucznia wyrażające zgodę na umieszczenie wizerunku w mediach (prasa, telewizja, Internet) oraz materiałach drukowanych w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dokumenty MEN i KO w Rzeszowie
Dodano: 2012-08-28     » Na górę
 

Nazwa

Do pobrania

1.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

   
2.

Plan nadzoru pedagogicznego - 2018/2019

   
3. "Bezpieczna i przyjazna szkoła"...

   
4.Wyjaśnienie MEN dotyczące liczby godzin

   
5.Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych 

   
6.Kształcenie dualne w Polskim systemie oświaty-prezentacja
   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
DOKUMENTY SZKOLNE
Dodano: 2011-02-05     » Na górę
 

Nazwa

Do pobrania

1.

Statut Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie zatwierdzony przez Radę pedagogiczną dnia 18.01.2019 r. 

Zbiór zasad normujących życie całej społeczności szkolnej i funkcjonowanie szkoły.

   
2.

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych zatwierdzony w dniu 13.09.2018 r. - wersja z zaznaczonymi zmianami.

   
3.

Regulamin Biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji 

Zadania i cele biblioteki szkolnej oraz zasady korzystania z jej zbiorów.

   
4.Regulamin korzystania ze strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie.
   
5.Regulamin korzystania z szafek szkolnych przez uczniów ZST
   
6.Regulamin monitorowania obiektów i terenu ZST 
   
7.

Zasady BHP w szkole 

 Obowiązki pracowników szkoły w zakresie BHP

   
8.

Kodeks etyki w ZST

Kodeks dotyczy uczniów, nauczycieli

   
9.

Kodeks postępowania etycznego pracowników samorządowych w ZST

Dotyczy pracowników szkoły

   
10.

Wewnątrzszkolna polityka antymobibingowa w ZST

Dotyczy całą społeczność szkolną

   
11.Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej
   
12.

Uwagi dotyczące wypełniania arkuszy ocen oraz świadectw

 

Informacja o wypełnianiu dziennika lekcyjnego - UONET

Dokument zawiera uwagi pomocne przy wypełnianiu arkuszy ocen jak i dziennika lekcyjnego.

   
   
13.Przykład sposobu pisania protokołu do księgi protokołów.

   
14.Wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. (nowy formularz obowiązujący od 17.12.2018 roku)

   
15.Wyniki klasyfikacji semestralnej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

   
16.Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela

   
17.Sprawozdanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

   
18.Oświadczenie o rozkładach materiału nauczania

   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
SPRAWY NAUCZYCIELI
Dodano: 2011-02-05     » Na górę

 

1.

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni

   
2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Szczegółowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

   
3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

   
4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Zasady nagradzania nauczycieli.

   
5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

   
6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

   
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego 
   
8.Informacje o możliwości stosowania kar upomnienia, nagany dla nauczyciela. 

   
9.USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z zapisem Art. 63. Karty Nauczyciela, nauczyciel ma status funkcjonariusza publicznego.

Art. 63. 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Zgodnie z kodeksem karnym Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
PROCEDURY - wypadek
Dodano: 2018-01-22     » Na górę
 

Nazwa

Do pobrania

1.

Procedura postępowania 

w razie wypadku

   
2.

Oświadczenie osoby sprawującej

nadzór nad uczniem w chwili wypadku

   
3.Powołanie zespołu powypadkowego

   
4.Protokół z oględzin miejsca wypadku

   
5.Wyjaśnienie świadka wypadku

   
6.Wyjaśnienie świadka wypadku (do 18 lat)

   
7.Wyjaśnienie poszkodowanego (do 18 lat)

   
8.Protokół powypadkowy wypadku ucznia 

   
9.

Zgłoszenie wypadku ucznia (kuratorium oświaty

prokurator, organ prowadzący

   
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
ORGANIZACJA PRACY
Dodano: 2011-02-05     » Na górę
1.

Ustawa o systemie oświaty

Zbiór przepisów regulujących system oświaty w Polsce.

   
 Ustawa - Prawo Oświatowe - obowiązuje od 01.09.2017
   
 Ustawa - Przepisy wprowadzające prawo oświatowe
   
2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

   
3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - "nowa podstawa - 01.09.2017"

Ramowe plany nauczania w szkołach.

   
4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - "stara podstawa"

Ramowe plany nauczania w szkołach.

   
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolneo i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
   
6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Zasady dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

   
7.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

   
8.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Rozporządzenie określa podstawowe warunki, jakie nauczycielom i uczniom powinna zapewniać szkoła, a także wyposażenie przysługujące nauczycielowi tej szkoły.

   
9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Zasady organizacji BHP w szkole.

   
10.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Zasady organizowania form działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

   
11.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Zbiór przepisów dotyczących statutu - obowiązuje do 31.08.2017r.

   
12.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

   
13.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

Zasady realizacji systemu nadzoru pedagogicznego.

   
14.Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

   
15.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego.

   
16.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

    
17.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 
    
18.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 

 
    
19.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 
    
20.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników

 
    
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Przepisy dotyczące PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Dodano: 2011-02-17     » Na górę

 

1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.10.244.1626 

Zakres i zasady praktycznej nauki zawodu.

   
2.Kodeks Pracy
   
3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

   
 - obowiązujące do 01.09.2017
   
 - obowiązujące od 01.09.12017
   
4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
   
5.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

   
6.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
   
7.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
   
14.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminów czeladniczych

 

 

PRACODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie Art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić określone warunki o których mowa w art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004  Nr 256, poz. 12572 z poźn.zm.):

 • Osoba ucząca młodocianego pracownika (może to być zarówno pracodawca jak i osoba prowadząca zakład w jego imieniu lub tez osoba zatrudniona u pracodawcy) musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz. 988 ze zm.). 
 • Młodociany pracownik powinien ukończyć naukę zawodu po okresie kształcenia trwającym 24 lub 36 m-cy i zdać egzamin z przygotowania zawodowego.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje po przekroczeniu ustawowego 3 – miesięcznego terminu, który liczy się od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. 

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie dokumentów:

 • potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę prowadzącą kształcenie,
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu i zdanie właściwego egzaminu.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ubezpieczenie NNW uczniów w ZST
Dodano: 2014-09-16     » Na górę

Zespół Szkół Technicznych zapewnia uczniom możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenie NNW. Warunki ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkody i inne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są w sekretariacie szkoły u wychowawcy klas lub poniżej.

Dokumenty:

 • Strona ubezpieczyciela - http://www.interrisk.pl/
 • Informacja dotycząca sposobu zgłaszania szkód przez opiekunów prawnych ubezpieczonych uczniów oraz personel placówki oświatowej wraz z dokumentami zgłoszeniowymi - [ pobierz ]
 • Zakres ubezpieczenia OWU - [ pobierz ]
 • Załącznik do polisy przedstawiający dodatkowe klauzule - [ zobacz ]

 

Przypominamy, że zgodnie ze statutem ZST:

§ 14

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 1. 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 
  ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie 
  Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze 
  ubezpieczyciela: podejmuje Rada Rodziców w czerwcu na przyszły rok szkolny 
  lub Dyrektor Szkoły po rozstrzygnięciu przetargu zorganizowanego przez Szkołę 
  na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, 
  Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze 
  środków finansowych szkoły.
  4. Obowiązkiem rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki 
  itp. za granicę, jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas 
  wyjazdów zagranicznych. 
  5. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku 
  ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
  podczas zajęć. Obowiązek spoczywa na rodzicach ucznia.
  6. Uczeń nie posiadający ubezpieczenia NNW nie może korzystać 
  z organizowanych przez szkołę wycieczek i imprez.
  Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela: podejmuje Rada Rodziców w czerwcu na przyszły rok szkolny lub Dyrektor Szkoły po rozstrzygnięciu przetargu zorganizowanego przez Szkołę na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
 4. Obowiązkiem rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki itp. za granicę, jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.
 5. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas zajęć. Obowiązek spoczywa na rodzicach ucznia.
 6. Uczeń nie posiadający ubezpieczenia NNW nie może korzystać z organizowanych przez szkołę wycieczek i imprez.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626)

"§ 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;"

 

Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ubezpieczenie NNW. Rodzic/uczeń może we własnym zakresie ubezpieczyć ucznia, w takim przypadku przedstawia szkole kserokopie dokumentu indywidualnego zawarcia umowy ubezpieczenia NNW.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyniki kontroli NIK w szkołach
Dodano: 2011-02-05     » Na górę

List MENu w sprawie kontroli zajęć wychowania fizycznego

[ czytaj ]

Wyniki kontroli NIK w szkole w sprawie wychowania fizycznego

[ czytaj ]

Raport NIKu - [ czytaj ]

 

Nauczyciele wychowania fizycznego w ZST zobowiązani są do dokonania stosownej analizy wyników raportu. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Czyny ścigane z urzędu
Dodano: 2012-10-31     » Na górę

Czyny ścigane z urzędu

Jeśli zostanie stwierdzone, że dziecko znajduje się w sytuacji karalnej prawem, szkoła ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie sądu rodzinnego, prokuratury lub policji. Obowiązek ten spoczywa na dyrektorze szkoły.

 

Do czynów ściganych z urzędu, na które najczęściej narażone są dzieci należą:

 

 

Czyn ścigany z urzędu

 

 

Podstawa prawna

 

 

spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 

 

art. 156 Kodeksu Karnego (dalej jako k.k.)

 

 

uszkodzenie ciała na okres powyżej 7 dni

 

 

art. 157 § 1 k.k.

 

 

udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu

 

 

art. 158 k.k.

 

 

narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 

 

art.160 §1 i 2 k.k.

 

 

zmuszanie przemocą lub groźbą bezprawna osoby do określonego zachowania

 

 

art. 191 § 1 i 2 k.k.

 

 

czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia; pornografia z udziałem małoletniego

 

 

art. 200 § 1 i 2 k.k.

 

 

przymuszanie do prostytucji (także wykorzystując stosunek zależności)

 

 

art. 203 k.k.

 

 

stręczycielstwo, sutenerstwo

 

 

art. 204 k.k.

 

 

znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inna osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny

 

 

art. 207 k.k.

 

rozpijanie małoletniego

 

 

art. 208 k.k.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Prawo w szkole od 1 do 11 ( wszystkich: 11 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0555 sekund.