x
Harmonogram wycieczek w ZST - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 








 
Harmonogram wycieczek w ZST

Harmonogram wycieczek w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w bieżącym roku szkolnym 

 


Harmonogram wycieczek w ZST

 

Dokumentację wycieczki przygotowuje się za pomocą e-dziennika. Dodatkowo nalezy uzyskać zgodę opiekuna prawnego ucznia na udział w wycieczce na poniższym formularzu [ POBIERZ FORMULARZ ZGODY RODZICÓW ].

 

 

 


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.Nr 135, poz. 1516 - [ CZYTAJ ]) dyrektor szkoły/placówki opracowuje zasady regulujące organizację szkolnych wycieczek/imprez, z uwzględnieniem poniższych aktów prawnych: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U z 2001 r., Nr 81, poz.889 ze zmianami).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. Uw. z 1997 r. Nr 18, poz.102).

Uwaga:

Zgodnie z art. 363 ustawy D.2017.60 rozporządzenie Dz.U.2001.135.1516 z dnia 2001.11.26 zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych.


System oświaty zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego art.1, ust. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych. pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 



Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

 

 1. wycieczki przedmiotowe - organizowane są w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania,
 2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne nie wymagają od uczestników przygotowania specjalistycznego i mają na celu wzbogacanie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 3. wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, wymagają od uczestników przygotowania specjalistycznego,
 4. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, kształtują kulturę wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, np. zielone szkoły służą między innymi poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych ekologicznie.

 

Wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo–turystyczne, turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, jak również imprezy krajoznawczo–turystyczne mogą być realizowane poza granicami kraju.


Zadania dyrektora w zakresie wycieczek/imprez:

 

 1. Wyznacza spośród kadry pedagogicznej kierownika wycieczki szkolnej lub inną osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami rozporządzenia w tym zakresie.
 2. Zatwierdza kartę wycieczki i harmonogram, w tym program na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia, opracowane przez kierownika wycieczki szkolnej.
 3. Zatwierdza listę uczniów biorących udział w wyjeździe.
 4. Zawiadamia o organizowanej wycieczce zagranicznej organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę.
 5. Prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową dotyczącą wycieczek/imprez szkolnych i udostępnia ją instytucjom nadzorującym problematykę.
 6. Czuwa nad realizacją planowanych wycieczek szkolnych zgodnie z określoną procedurą.
 7. Sprawuje nadzór, w tym weryfikuje realizację zadań wyznaczonych kierownikowi wycieczki szkolnej przez przedmiotowe rozporządzenia.


Zadania kierownika wycieczki szkolnej, w tym zagranicznej:

 

 1. Ustala bazę noclegową dla uczestników wycieczek i imprez uwzględniąjąc istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych,
 2. Ubezpiecza uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w przypadku gdy jest to wymagane,
 3. Opracowuje kartę wycieczki, harmonogram, w tym program wycieczki lub imprezy,
 4. Uzyskuje zgody na wycieczkę od nauczycieli uczących którzy w dniu wycieczki nie odbędą lekcji,
 5. Sporządza listę uczestników,
 6. Uzyskuje zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce,
 7. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 8. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 9. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 10. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 
 11. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 12. Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 13. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 
 14. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 15. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu,
 16. Dokonuje wpisu do e-dziennika z podaniem terminu i celu wycieczki. Wpis jest dokonywany we wszystkich dziennikach klas z których brali udział uczniowie (nawet dla jednego ucznia z klasy). W odpowiedniej rubryce wpisuje się liczbę uczniów a uczniowi wpisuje się nieobecność z przyczyn szkolnych.
 17. Dostarcza na minimum 7 dni przed terminem wycieczki komplet dokumentów do sekretariatu.


Zadania opiekuna wycieczki szkolnej:

 

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.


Dokumentacja organizowanych wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych obejmuje:


1. Kartę wycieczki, harmonogram w tym program zatwierdza dyrektor szkoły (dokument kierownik przygotowuje w e-dzienniku)

Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2. Listę uczestników wraz z numerem kontaktowym do rodzica/ opiekuna prawnego.

3. Kalkulację planowanych kosztów wycieczki.

4. Zgody rodziców/przedstawicieli ustawowych w przypadku gdy uczniowie są niepełnoletni

[ POBIERZ FORMULARZ ZGODY RODZICÓW ];

(proszę formularz zgody drukować dwustronnie! regulamin można/należy dostosować do wycieczki)

5. Potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

6. Regulamin wycieczki, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa opracowany przez kierownika, z którym zapoznaje się wszystkich uczestników.

7. Zadania wyznaczone dla opiekunów wycieczek.

Zgodę na organizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 14 dni przed jej organizacją. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 

Finansowanie wycieczek szkolnych:

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

 • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 • ze środków wypracowanych przez uczniów np. w ramach akcji charytatywnych, kiermaszów oraz ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z § 13a Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

 

Zmiany w rozporządzeniu dotyczące wypoczynku zimowego - [ czytaj ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.09.18, 14:43.
 

 






Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0832 sekund.