x
Branżowa szkoła I stopnia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Branżowa szkoła I stopnia

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w SZKOLE PODSTAWOWEJ lub GIMNAZJUM, mogą zostać przyjęci do 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach.

Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie natomiast w klasach wielozawodowych nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się na kwalifikacyjnych kursach wyjazdowych.

Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego (status ucznia) w Dobrzechowie lub u pracodawcy (status pracownika młodocianego).

Uczeń uczący się u pracodawcy posiada status młodocianego pracownika co oznacza że pobiera wynagrodzenie ale też nieobecności w szkole usprawiedliwia zwolnieniami L4.

W każdym zawodzie została wyodrębniona 1 kwalifikacja stanowiąca wyodrębniony zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, która będzie potwierdzana w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe. W celu uzyskania tytułu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego , absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia.

Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Od roku szkolnego 2019/2020 w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż uczniowski w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

W przypadku zawodów: fryzjer, sprzedawca, ślusarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, operator obrabiarek skrawających gdy grupa uczniów liczy mniej jak 10 osób, zawód będzie nauczany w klasie wielozawodowej czyli nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, nauka przedmiotów teoretycznych zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego poza terenem szkoły tj. na miesięcznych wyjazdowych turnusach dokształcania zawodowego. Koszty turnusu pokrywa szkoła, koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa rodzic.

Ze względu na bazę lokalową, zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynkach B i C Zespołu Szkół Technicznych, budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Zawody Branżowej Szkoły (klasa I od roku szkolnego 2018/19):

zawód

symbol cyfrowy zawodu

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

praktyczna nauka zawodu

Zawody w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się w szkole

(występuje również możliwość kształcenia kursowego w przypadku małej liczby uczniów) 

Sprzedawca

522301

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

- wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

- przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży.

 

wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupnai sprzedaży;2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

-wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

pracodawca

Fryzjer

514101

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

-prowadzenie konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;

- doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;

- wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy;

- wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;

- wykonywanie strzyżenia włosów i formowanie zarostu;

- wykonywanie zmiany koloru włosów;

- wykonywanie stylizacji fryzur.

praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w szkole. W przypadku nie zebrania się grupy uczniów (min 10 osób) praktyczna nauka odbędzie się u pracodawcy. Kandydaci będą na bieżąco informowani.

Ślusarz

722204

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

- wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;

- wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

- wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

- naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

CKP lub pracodawca

Operator obrabiarek
skrawających

722307

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

- przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

- wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczną;

- wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.

CKP lub pracodawca

Mechanik pojazdów
samochodowych

723103

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

- wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

-diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

- wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

CKP lub pracodawca

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

- montowanie systemów suchej zabudowy;

- wykonywanie robót malarskich;

- wykonywanie robót tapeciarskich;

- wykonywanie robót posadzkarskich;

- wykonywanie robót okładzinowych.

CKP lub pracodawca

Kucharz512001

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

- ocena jakości surowca;

-przechowywanie żywności;

-obróbka produktów i przygotowaniestanowiska pracy;

- obsługa sprzętu gastronomicznego;

- przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

- wydawanie dań.

 

pracodawca

Zawody w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się na kursach wyjazdowych - klasy wielozawodowe

Cukiernik

751201

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

pracodawca

Piekarz

751204

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

pracodawca

Magazynier-logistyk

432106

SPL.01. Obsługa magazynów

pracodawca

Murarz-tynkarz 711204BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichpracodawca

Stolarz

752205

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

pracodawca

Elektryk

741103

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

pracodawca

Elektromechanik

741201

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

pracodawca

Lakiernik samochodowy

 

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

pracodawca

Blacharz samochodowy

721306

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

pracodawca

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

741203

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

pracodawca

 

Klasyfikacja zawódów szkolnictwa branżowego - [ zobacz ]


Istnieje możliwość nauki w zawodach, których nie zawarto w ofercie szkoły zgodnie z wykazem zawodów refundowanych na stronie WUP w Rzeszowie - [ zobacz ] - wykaz zawodów - [ zobacz ]. 

 Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktycznej nauki w danym zawodzie. Baza adresów firm gdzie możesz uczyć się praktycznej nauki zawodu znajduje się w dziale szkolenie praktyczne, baza pracodawców.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.04.25, 12:40.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0388 sekund.