Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Branżowa szkoła I stopnia

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształci się w 3-letnią Branżowa Szkołę I Stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018  będzie już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas  branżowej szkoły I stopnia.

Podbudowę programową  branżowej szkoły 1 stopnia stanowi gimnazjum. 

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. W klasach wielozawodowych nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się na kwalifikacyjnych kursach wyjazdowych.

Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie lub u pracodawcy.

Uczeń uczący się u pracodawcy posiada status młodocianego pracownika co oznacza że pobiera wynagrodzenie ale też nieobecności w szkole usprawiedliwia zwolnieniami L4. 

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie , a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej  branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Zawody Branżowej Szkoły (klasa I od roku szkolnego 2017/18):

zawód

symbol cyfrowy zawodu

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

praktyczna nauka zawodu

Zawody w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się w szkole

(występuje również możliwość kształcenia kursowego w przypadku małej liczby uczniów) 

Sprzedawca

522301

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

pracodawca

Fryzjer

514101

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w szkole. W przypadku nie zebrania się grupy uczniów (min 10 osób) praktyczna nauka odbędzie się u pracodawcy. Kandydaci będą na bieżąco informowani.

Ślusarz

722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi

CKP lub pracodawca

Operator obrabiarek
skrawających

722307

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

CKP lub pracodawca

Mechanik pojazdów
samochodowych

723103

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

CKP lub pracodawca

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

712905

BD.4. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

CKP lub pracodawca

Kucharz512001TG.7. Sporządzanie potraw i napojówpracodawca

Zawody w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się na kursach wyjazdowych - klasy wielozawodowe

Cukiernik

751201

TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

pracodawca

Piekarz

751204

TG.3. Produkcja wyrobów piekarskich

pracodawca

Magazynier-logistyk

432106

AU.22. Obsługa magazynów

pracodawca

Cieśla

711501

BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich

pracodawca

Betoniarz-zbrojarz

711402

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

pracodawca

Stolarz

752205

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

pracodawca

Elektronik

742117

EE.3. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych

pracodawca

Elektryk

741103

EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

pracodawca

Elektromechanik

741201

EE.4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

pracodawca

Lakiernik

713201

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

pracodawca

Blacharz samochodowy

721306

MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów

samochodowych

pracodawca

Mechanik-monter maszyn
i urządzeń

723310

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

pracodawca

Mechanik pojazdów
motocyklowych

723108

MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

pracodawca

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

741203

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

pracodawca

Wędliniarz751107TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowychpracodawca

 


Istnieje możliwość nauki w zawodach, których nie zawarto w ofercie szkoły zgodnie z wykazem zawodów refundowanych - pracownicy młodociani:

1. Ochotniczy Hufiec Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda - [ ZOBACZ ]

2. Wojewódzki Urzęd Pracy - [ ZOBACZ ].

 Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktycznej nauki w danym zawodzie. Baza adresów firm gdzie możesz uczyć się praktycznej nauki zawodu znajduje się w dziale szkolenie praktyczne, baza pracodawców.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.05.09, 09:39.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0422 sekund.