Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Technikum w Zespole Szkół Technicznych

Podbudowę programową technikum stanowi gimnazjum. Nauka w technikum trwa 4 lata.

W technikum prowadzone jest:

 • kształcenie ogólne, w zakresie którego uczniowie przygotowywują się do egzaminu maturalnego  

oraz

 • kształcenie zawodowe, w zakresie którego uczniowie przygotowują się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone: język obcy (j. angielski, j. niemiecki lub inny gdy zbierze się grupa uczniów) oraz matematyka lub chemia lub biologia.

Uczniowie technikum odbywają praktyki w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego ale również europejskiego poza granicami polski (już 190 uczniów odbyło praktyki w Niemczech), a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych i oznaczono je odpowiednio symbolami K1, K2. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych w trakcie kształcenia. Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. 

 

Zawód / numer cyfrowy zawodu w klasyfikacji
TECHNIK ANALITYK/ 311103

Charakterystyka zawodu:

 • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
 • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek  do badań analitycznych 

 1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
 2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych
 3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

K2. - AU.60 Wykonywanie badań analitycznych. 

 1. Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
 2. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych

 

Możliwości zatrudnienia:

 • Praca w jednostkach zajmujących się badaniami analitycznymi składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
 • Praca w jednostkach typu: stacja sanitarno - epidemiologiczna, laboratorium analityczne w szpitalu, oczyszczalnia ścieków itp.

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach np. farmaceutycznym, medycznych i innych.

 

Uczeń ma możliwość wyboru 2 przedmiotów rozszerzonych: biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

TECHNIK LOGISTYK / 333107

Charakterystyka zawodu:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami;
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 • zarządzania gospodarką odpadami;
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 K1. - AU.22 Obsługa magazynów 

 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
 2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

K2. - AU.32  Organizacja transportu 

 1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
 2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

 

Możliwości zatrudnienia:

 • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
 • Praca w firmach zajmujących się transportem
 • Pełnienie funkcji związanych z fizycznym przepływem towarów i informacji

 

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z logistyką, transportem, ekonomią i innych.

 

Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / 514105

Charakterystyka zawodu:

 • Projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. 
 • Umiejętności promocji i marketingu w promowaniu zawodu. 
 • Umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. 
 • Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej na terenie szkoły.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów.
  2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie.
  3. Zmiana koloru włosów.

  K2. - AU.26 Projektowanie fryzur 

   1. Wykonywanie projektów fryzur.
   2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.

    

   Możliwości zatrudnienia:

   • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
   • Praca w przedsiębiorstwach związanych z usługami fryzjerskimi
   • Stylista w firmach reklamowych i marketingowych
   • Przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z fryzjerstwem i stylizacją.

    

   Uczeń ma możliwość wyboru 2 przedmiotów rozszerzonych: biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

   TECHNIK AGROBIZNESU / 331402

   Charakterystyka zawodu:

   • Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
   • Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
   • Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
   • Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie
   • Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa
   • Prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu
   • Sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa

    

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   K1. - RL.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej 

   1. Prowadzenie produkcji roślinnej.
   2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
   3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

   K2. - RL.7 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie.
   2. Planowanie przetwórstwa żywności.
   3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

    

   Możliwości zatrudnienia:

   • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
   • Praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem

   „Nauczymy cię prowadzić biznes, wykorzystując naturalne piękno naszego regionu”.

    

   Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach rolniczych, związanych z turystyką i innych.

    

   Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

   TECHNIK EKONOMISTA / 331403

   Charakterystyka zawodu:

   • Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
   • Wykonywanie typowych prac biurowych
   • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością
   • Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
   • Prowadzenie polityki zatrudnienia
   • Sprzedaż produktów
   • Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

    

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   K1. - AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

   1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
   2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
   3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

   K2. - AU.36 Prowadzenie rachunkowości   

   1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
   2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
   3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

     

    Możliwości zatrudnienia:

    • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
    • Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
    • Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
    • Prowadzenie doradztwa biznesowego
    • Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

     

    Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, doradztwem finansowym, rachunkowością, marketingiem, handlem, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, logistyką i innych.

     

    Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

    TECHNIK HANDLOWIEC / 522305

     

    Charakterystyka zawodu:

    • Obsługa klienta
    • Organizacja pracy w punktach sprzedaży
    • Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego
    • Prowadzenie działań marketingowych
    • Współpraca z kontrahentami
    • Gospodarowanie zapasami

     

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    K1. - AU.20 Prowadzenie sprzedaży 

    1. Organizowanie sprzedaży.
    2. Sprzedaż towarów.

    K2. - AU.25 Prowadzenie działalności handlowej 

    1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych.
    2. Zarządzanie działalnością handlową.
    3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

      

     Możliwości zatrudnienia:

     • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
     • Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej
     • Praca w agencjach reklamowych
     • Prowadzenie księgowości małej firmy
     • Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

      

     Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z handlem, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem, reklamą i innych.

      

     Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

     TECHNIK INFORMATYK / 351203

      

     Charakterystyka zawodu:

     • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
     • Obsługa oprogramowania użytkowego
     • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
     • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
     • Praca w sieciach komputerowych
     • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania
     • Programowanie

      

     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

     K1. - EE.8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

     1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.
     2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego.
     3. Naprawa komputera osobistego.
     4. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.
     5. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.
     6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

     K2. - EE.9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 

     1. Tworzenie stron internetowych.
     2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych.
     3. Tworzenie aplikacji internetowych.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
      • Administrowanie sieci komputerowych
      • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
      • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

       

      Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach informatycznych, związanych z automatyką i robotyką oraz wielu innych.

       

      Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

      TECHNIK MECHANIK / 311504

       

      Charakterystyka zawodu:

      • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
      • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
      • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
      • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
      • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

      Zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia w pracowniach będą odbywały się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      K1. - W zależności od wyboru kwalifikacji:

       

      K1. - MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie operator obrabiarek skrawających) 

      1. Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
      2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
      3. Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
      4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

      lub

       K1. - MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń)
      1. Montaż maszyn i urządzeń.
      2. Obsługa maszyn i urządzeń.

      lub 

      K1. -  MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (w zawodzie ślusarz.)

      1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróki ręcznej.
      2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
      3. Wykonywanie połączeń materiałów.
      4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

         

        K2. – MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

        1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
        2. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

          

         Możliwości zatrudnienia:

         • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
         • Praca w przemyśle maszynowym
         • Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie

          

         Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

          

         Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

         TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 311513

         Charakterystyka zawodu:

         • Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
         • Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
         • Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania
         • Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
         • Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
         • Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw
         • Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych
         • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
         • Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
         • Prowadzenie usług motoryzacyjnych

         Zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia w pracowniach będą odbywały się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

         Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

         K1. - MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ( w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych )

         1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.
         2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

         lub

         K1. - MG.12  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  ( w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych)

                 1.  Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

                  2.  Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

         lub

         K1. - MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych ( w zawodzie mechanik pojazdów motocyklowych) 

         1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów motocyklowych.
         2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów motocyklowych.

          

         K2. - MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

         1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych.
         2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

          

         Możliwości zatrudnienia: 

         • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
         • Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
         • Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów
         • Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
         • Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami
         • Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
         • Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
         • Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
         • Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

          

         W zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła oferuje bezpłatny kurs prawa jazdy.

          

         Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z mechaniką, budową maszyn, mechatroniką i wielu innych.

          

         Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.


         Na górę strony

         Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.04.12, 15:05.
          

          


         Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
         Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

         Czas generowania się strony: 0.0346 sekund.