x
Technikum w Zespole Szkół Technicznych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | TECHNIKUM Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie znalazło się w 2013 roku wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia zajmujšc 24 miejsce wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej | Nagroda Św. Michała dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w kategorii Oświata i wychowanie |

  
Technikum w Zespole Szkół Technicznych

Podbudowę programową technikum stanowi gimnazjum. Nauka w technikum trwa 4 lata.

W technikum prowadzone jest kształcenie ogólne, w zakresie którego  uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. 

Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone: język obcy (j. angielski, j. niemiecki lub inny gdy zbierze się grupa uczniów) oraz matematyka.

Uczniowie technikum odbywają praktyki w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego ale również europejskiego poza granicami polski, a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych i oznaczono je odpowienido symbolami K1, K2 i K3. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję ezaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych w trakcie kształcenia. Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. 

Clipboard03 

 

Zawód / numer cyfrowy zawodu w klasyfikacji
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / 514105 - NOWOŚĆ

Charakterystyka zawodu:

 • Projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. 
 • Umiejętności promocji i marketingu w promowaniu zawodu. 
 • Umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. 
 • Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K1. - A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich:
  1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów.
  2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie.
  3. Zmiana koloru włosów.
  K2. - A.23 - Projektowanie fryzur
   1. Wykonywanie projektów fryzur.
   2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.

     

    Możliwości zatrudnienia:

    • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
    • Praca w przedsiębiorstwach związanych z usługami fryzjerskimi
    • Stylista w firmach reklamowych i marketingowych
    • Przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich.

    TECHNIK AGROBIZNESU / 331402

    Charakterystyka zawodu:

    • Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
    • Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
    • Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
    • Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie
    • Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa
    • Prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu
    • Sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa

     

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    K1. - R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

    1. Prowadzenie produkcji roślinnej.
    2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
    3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

    K2. - R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

    1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie.
    2. Planowanie przetwórstwa żywności.
    3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

      

     Możliwości zatrudnienia:

     • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
     • Praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem

     „Nauczymy cię prowadzić biznes, wykorzystując naturalne piękno naszego regionu”.

     TECHNIK EKONOMISTA / 331403

     Charakterystyka zawodu:

     • Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
     • Wykonywanie typowych prac biurowych
     • Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością
     • Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
     • Prowadzenie polityki zatrudnienia
     • Sprzedaż produktów
     • Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

      

     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

     K1. - A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
     1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
     2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
     3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

     K2. - A.36 - Prowadzenie rachunkowości

     1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
     2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
     3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
      • Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
      • Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
      • Prowadzenie doradztwa biznesowego
      • Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki
      TECHNIK HANDLOWIEC / 522305

      Charakterystyka zawodu:

      • Obsługa klienta
      • Organizacja pracy w punktach sprzedaży
      • Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego
      • Prowadzenie działań marketingowych
      • Współpraca z kontrahentami
      • Gospodarowanie zapasami

       

      Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

      K1. - A.18 - Prowadzenie sprzedaży

      1. Organizowanie sprzedaży.
      2. Sprzedaż towarów.

      K2. - A.22 - Prowadzenie działalności handlowej 

      1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych.
      2. Zarządzanie działalnością handlową.
      3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

        

       Możliwości zatrudnienia:

       • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
       • Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej
       • Praca w agencjach reklamowych
       • Prowadzenie księgowości małej firmy
       • Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

       TECHNIK INFORMATYK / 351203

       Charakterystyka zawodu:

       • Posługiwanie się systemami operacyjnymi
       • Obsługa oprogramowania użytkowego
       • Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
       • Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
       • Praca w sieciach komputerowych
       • Projektowanie baz danych i ich oprogramowania
       • Programowanie

        

       Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

       K1. - E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

       1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.
       2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego.
       3. Naprawa komputera osobistego.

       K2. - E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

       1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.
       2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.
       3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

       K3. - E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

       1. Tworzenie stron internetowych.
       2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych.
       3. Tworzenie aplikacji internetowych.

         

        Możliwości zatrudnienia:

        • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
        • Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
        • Administrowanie sieci komputerowych
        • Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
        • Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

        TECHNIK MECHANIK / 311504

        Charakterystyka zawodu:

        • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
        • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
        • Eksploatowanie maszyn i urządzeń
        • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych
        • Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

        Zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia w pracowniach będą odbywały się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

        Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

        K1. - W zależności od wyboru kwalifikacji:

         

        M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

         1. Montaż maszyn i urządzeń.
         2. Obsługa maszyn i urządzeń.

         lub

                          M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 
          1. Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
          2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
          3. Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
          4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

          lub 

          M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

           1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróki ręcznej.
           2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
           3. Wykonywanie połączeń materiałów.
           4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

             K2. - M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

             1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
             2. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

               

              Możliwości zatrudnienia:

              • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
              • Praca w przemyśle maszynowym
              • Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie

              TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 311513

              Charakterystyka zawodu:

              • Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
              • Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
              • Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania
              • Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
              • Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
              • Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw
              • Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych
              • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
              • Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
              • Prowadzenie usług motoryzacyjnych

              Zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia w pracowniach będą odbywały się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

              Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

              K1. - M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

              1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
              2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

              K2. - M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

              1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.
              2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

              K3. - M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

              1. Orgnizowanie obsługi pojazdów samochodowych.
              2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

                

               Możliwości zatrudnienia:

               • Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
               • Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
               • Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów
               • Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
               • Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami
               • Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
               • Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
               • Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
               • Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

                

               W zawodzie technik pojazdów samochodowych szkoła oferuje zwrot 100% kosztów uzyskania prawa jazdy.


               Na górę strony

               Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2015.02.11, 16:30.
                

                
               Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
               Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

               Czas generowania się strony: 0.2521 sekund.