x
Ubezpieczenie NNW - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ubezpieczenie NNW

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych w uzgodnieniu z Radą Rodziców zapewnia uczniom możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenie NNW. Warunki ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkody i inne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy lub poniżej. Jednocześnie przypominamy, że uczniowie uczący się w Technikum jak i Branżowej Szkoły I Stopnia pracują przy maszynach i są narażeni w większym stopniu na wypadek.

Młodzież naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym w wyniku postępowania przetargowego ubezpieczona jest w firmie:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa

(godziny pracy - 8.00 - 16.00):

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806,

Strona ubezpieczyciela - http://www.interrisk.pl/

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubbezpieczenia NNW 

 1. Ulotka informacyjna dla rodziców,
 2. Procedura likwidacji szkód,
 3. Druk zgłoszenia szkody,
 4. Ogólne warunki ubezpieczenia,
 5. Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu,
 6. Lista opłacających (do uzupełnieniea na pierwszysm spotkaniu wywiadowczym), (imię nazwisko oraz PESEL ucznia, podpis rodzica/prawnego opiekuna)
 7. Pismo przewodnie (do wglądu przez wychowawców klas).

 

W przypadku jakichkolwiek problemów przy zgłaszaniu szkody prosimy o kontakt z dyrekcją ZST.

 

Przypominamy, że zgodnie ze statutem ZST:

§ 14

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 1. 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 
  ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie 
  Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze 
  ubezpieczyciela: podejmuje Rada Rodziców w czerwcu na przyszły rok szkolny 
  lub Dyrektor Szkoły po rozstrzygnięciu przetargu zorganizowanego przez Szkołę 
  na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, 
  Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze 
  środków finansowych szkoły.
  4. Obowiązkiem rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki 
  itp. za granicę, jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas 
  wyjazdów zagranicznych. 
  5. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku 
  ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
  podczas zajęć. Obowiązek spoczywa na rodzicach ucznia.
  6. Uczeń nie posiadający ubezpieczenia NNW nie może korzystać 
  z organizowanych przez szkołę wycieczek i imprez.
  Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela: podejmuje Rada Rodziców w czerwcu na przyszły rok szkolny lub Dyrektor Szkoły po rozstrzygnięciu przetargu zorganizowanego przez Szkołę na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
 4. Obowiązkiem rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki itp. za granicę, jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.
 5. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas zajęć. Obowiązek spoczywa na rodzicach ucznia.
 6. Uczeń nie posiadający ubezpieczenia NNW nie może korzystać z organizowanych przez szkołę wycieczek i imprez.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626) oraz Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.2017.1644:

"§ 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;"

 

Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ubezpieczenie NNW. Rodzic/uczeń może we własnym zakresie ubezpieczyć ucznia.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.09.05, 09:51.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0501 sekund.