Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Pomoc materialna, stypendia

Stypendia dla uczniów:

1. Program stypendialny samorządu powiatowego w Strzyżowie pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i pobierają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Aby uzyskać wsparcie z tego Funduszu, uczniowie klas trzecich gimnazjów muszą więc spełnić trzy warunki: ukończyć klasę III ze średnią ocen co najmniej 4,75, wybrać do dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu i w terminie do 31 lipca br. złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie wniosek aplikacyjny dostępny w serwisie www.strzyzowski.pl. lub w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa  Powiatowego w Strzyżowie. Od września 2018 r. wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w kategorii 1, tj. dla absolwentów gimnazjów zwiększona została do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy. W pozostałych kategoriach kwota stypendium pozostała na poziomie ubiegłorocznym tj. w kategorii II (uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski) i III (uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN) wynosić będzie 100 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy, a w kategorii IV (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych) i V (absolwent roku) wypłacona zostanie jednorazowo w wysokości 500 zł. Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwraca główną uwagę na m.in.: wysokie wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

 

Informacja ze strony http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,2411

 

2. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Od 1 czerwca 2018 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

Uchwałą Nr LI/851/18 z dnia 26 marca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

Więcej informacji na stronie: https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2/916-projekt-pn-wsparcie-stypendialne-uczniow-ponadgimnazjalnych-szkol-zawodowych-rok-szkolny-2018-2019

 

3. "Nie zagubić talentu"

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

Więcej informacji na stronie: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok

 

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

Więcej informacji na stronie: http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/4375/

 

5. Dożywianie młodzieży

Rodzice uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, chcący korzystać z dożywiania, proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach zamieszkiwanych przez uczniów w celu uzyskania dofinansowania.

Opieka Społeczna po weryfikacji dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, poinformuje szkołę o możliwości dofinansowania dożywiania ucznia.

Dodatkowych informacji udzieli pedagog szkolny pani Maria Mazur

 

6. Informacje o programach stypendialnych wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów znajduje się na stronie http://www.mojestypendium.pl/

7. Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.06.28, 14:22.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0766 sekund.