Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Egzamin Zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzą-cych kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny od 14 do 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół poli-cealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodo-we
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 r.

INFORMAJCJE O EGZAMINIE w pigułce - pobierz

TESTY ZAWODOWE ON-LINE

Znajdziesz tu testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które możesz rozwiązywać bezpośrednio na stronie (również w smartfonie czy tablecie), dzięki czemu lepiej przygotujesz się do egzaminu z wybranej kwalifikacji. Twój test zostaje automatycznie sprawdzony i oceniony w skali procentowej. Kolejność pytań i odpowiedzi jest generowana losowo, co zwiększa skuteczność nauki. 

 

STRUKTURA EGZAMINU


Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

1. Cześć pisemna egzaminu

Cześć pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  przeprowadzana jest w formie testu pisemnego:
- z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

lub

- z wykorzystaniem elektronicznego systemu,

Egzamin trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi do wyboru, tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  przeprowadzana jest w formie zadania  praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Zdający ma 10 minut, które nie wilcza się do czasu trwania egzaminu, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

Czas trwania praktycznej  cześć egzaminu wynosi od 120-180 minut w zależności od kwalifikacji oraz modelu zadania egzaminacyjnego.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, jeżeli uzyskał:

·         z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

·         z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


Absolwent otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego pod warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu.

AKTUALNOŚCI 2017/2018

Organizacja egzaminu 

Organizacja egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r

  Informacje dla uczniów, absolwentów, kursantów, eksternów i osób dorosłych

  Miejsce składania deklaracji

  • Uczeń/słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza,
  • Absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył,
  • Absolwent szkoły, która została zlikwidowana składa deklarację dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
  • Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który kończy się 1 miesiąc przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, składa deklarację organizatorowi kursu
  • Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) składa deklarację organizatorowi kursu,
  • Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący ponownie do egzaminu składa deklarację dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

   

   

  ZAWÓD

   

  SYMBOL CYFROWY ZAWODU

   

   

  KWALIFIKACJA

   

   

  Model zadania

   

   

  TERMIN

  Czas egzaminu

   

  pisemny

  praktyczny

   

  TECHNIKUM

  TECHNIK EKONOMISTA

  331403

  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  dk

  II semestr klasy 3

  60

  180

   

  A.36 Prowadzenie rachunkowości 

  dk

  I semestr klasy 4

  60

  180

   

  TECHNIK HANDLOWIEC

  522305

  A.18 Prowadzenie sprzedaży

  w

  II semestr klasy 3

  60

  150

   

  A.22 Prowadzenie działalności handlowej

  dk

  I semestr klasy 4

  60

  180

   

  TECHNIK

   USŁUG FRYZJERSKICH

  514105

  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  w

  II semestr klasy 3

  60

  180

   

  A.23 Projektowanie fryzur

  d

  I semestr klasy 4

  60

  120

   

  TECHNIK LOGISTYK

  333107 

  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

  d

  I semestr klasy 3

  60

  120

   

  A. 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

  d

  II semestr klasy 3

  60

  120

   

  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

  d

  I semestr klasy 4

  60

  120

   

  TECHNIK INFORMATYK

  351203 

   

  E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  wk

  I semestr klasy 3

  60

  150

   

  E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  wk

  II semestr klasy 3

  60

  150

   

  E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  dk

  I semestr klasy 4

  60

  150

   

  TECHNIK ANALITYK

  311103 

  A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

  w

  II semestr klasy 3

  60

  180

   

  A.60. Wykonywanie badań analitycznych 

  w

  I semestr klasy 4

  60

  180

   

  TECHNIK MECHANIK

  311504 

  M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

  w

  II semestr klasy 3

  60

  120

   

  M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  dk

  I semestr klasy 4

  60

  120

   

  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCODOWYCH

  311513

   

  M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych(w)

  w

  I semestr klasy 3

  60

  120

   

  M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

  w

  II semestr klasy 3

  60

  120

   

  M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  dk

  I semestr klasy 4

  60

  120

   

  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

  SPRZEDAWCA

  522301

  A.18 Prowadzenie sprzedaży

  w

  II semestr klasy 3

  60

  150

   

  KUCHARZ

  512001

  T.6 Sporządzanie potraw i napojów

  w

  II semestr klasy 3

  60

  120

   

  Mechanik pojazdów samochodowych 

  723103 

  M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

  w

  II semestr klasy 3

  60

  120

   

   

  ·         d” dokumentacja,

  ·         „dk” opracowanie dokumentacji na komputerze,

  ·         „wk” wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym komputerowym

  ·         „w” wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym.

  Model „d” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest dokumentacja. Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne wypełniając dokumentację egzaminacyjną. W czasie egzaminu w sali jest obecny zespół nadzorujący część praktyczną. W sali nie ma egzaminatora ani asystenta technicznego. Dokumentacja sprawdzana jest po egzaminie w ośrodku sprawdzania.

  Model „dk” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest dokumentacja opracowana na komputerze. W trakcie tego egzaminu zdający wypełnia dokumentację za pomocą oprogramowania właściwego dla danej kwalifikacji. Specyfika oprogramowania opisana jest w podstawie programowej. W czasie egzaminu w sali jest zespół nadzorujący część praktyczną oraz asystent techniczny. W sali nie ma egzaminatora. Dokumentacja w postaci wydruków sprawdzana jest po egzaminie w ośrodku sprawdzania.

  Model „w” i „wk” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest wykonane zadanie egzaminacyjne. Przy egzaminie z wykonaniem może wystąpić również rezultat pośredni oraz ocena przebiegu przez egzaminatora. W czasie egzaminu w sali jest zespół nadzorujący część praktyczną, asystent techniczny oraz egzaminator, który obserwuje i ocenia wykonywanie pracy egzaminacyjnej przez zdających. Podczas egzaminu może wystąpić więcej niż jeden rezultat końcowy, który jest oceniany po egzaminie.

  PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, ‎dystrybucji i magazynowania (część pisemna + część praktyczna)‎

  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
  A.36 Prowadzenie rachunkowości (część pisemna + część praktyczna)‎

  E.12 ‎Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
  E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (część ‎pisemna + część praktyczna + pliki)‎


  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  w OKE KRAKÓW

  Wyniki egzaminów w roku 2018

  Wyniki egzaminów w roku 2017

  Wyniki egzaminów w roku 2016

  Wyniki egzaminów w roku 2015

  Wyniki egzaminów w roku 2014

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w OKE KRAKÓW

   


  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

  Wyniki Zespołu Szkół Technicznych w porównaniu z wynikami w województwie, i OKE Kraków.

  Zdawalność- ilość uczniów, którzy uzyskali dyplom 

  Wyniki

   

  Zdawalność - uzyskało dyplom w %

  W szkole

  woj podkarpackie

  w OKE Kraków

  Technik mechanik (M19)

  100

  89,8

  90,6

  Technik informatyk 312[01]

  90,5

  72,9

  69,1

  Technik informatyk (E12)

  72

  67,6

  64,4

  Technik informatyk (E13)

  84

  75,3

  74,7

  Technik agrobiznesu

  -

  -

  -

  Technik ekonomista 341[02]

  9584,585,9

  Technik ekonomista A35

  94,786,986,9

  Technik handlowiec 341[03]

  7582,580,4

  Technik handlowiec A18

  96,791,991,8

  Technik pojazdów samochodowych 311[52]

  25

  41,0

  46,7

  Technik pojazdów samochodowych M12

  68,8

  57,8

  60,6

  Technik pojazdów samochodowych M18

  82,4

  93,2

  92,2

   

  Porównanie z egzaminem w 2010 -2015 r. -  egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

  Zawód

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Technik mechanik

  46,1

  93,8

  68,9

  100

  83,3

  100

  Technik informatyk 312[01]

  X

  100

  83,3

  50

  75

  90,5

  Technik informatyk E12

  x

  x

  x

  x

  x

  72

  Technik informatyk E13

  x

  x

  x

  x

  x

  84

  Technik agrobiznesu 

  x

  x

  x

  x

  87,5

  x

  Technik ekonomista 341[02]

  85

  78,3

  75

  83,3

  100

  95

  Technik ekonomista A35

  x

  x

  x

  x

  x

  94,7

  Technik handlowiec 341[03]

  75

  92,3

  x

  100

  100

  75

  Technik handlowiec A18

  x

  x

  x

  x

  X

  96,7

  Technik pojazdów samochodowych 311[52]

  x

  x

  x

  64,7

  88,9

  25

  Technik pojazdów samochodowych M12

  x

  X

  x

  x

  x

  68,8

  Technik pojazdów samochodowych M18

  x

  x

  x

  x

  x

  82,4


  Wyniki egzaminu potwierdzającego 
  kwalifikacje zawodowe w 2014 r.


  Wyniki poszczególnych etapów egzaminu

  ZawódEtapZdawałoZdałoNie zdało
  Technik mechanikpisemny651
  Technik mechanikpraktyczny651
  Technik informatykpisemny21156
  Technik informatykpraktyczny20191
  Technik agrobiznesupisemny880
  Technik agrobiznesupraktyczny871
  Technik ekonomistapisemny17170
  Technik ekonomistapraktyczny18180
  Technik handlowiecpisemny12120
  Technik handlowiecpraktyczny12120
  Technik pojazdów samochodowychpisemny18180
  Technik pojazdów samochodowychpraktyczny19163

  Wyniki średnie za części etapu pisemnego

  ZawódCzęść pierwsza  (%)Część druga (%)
  Technik mechanik6370
  Technik informatyk5771
  Technik agrobiznesu7763
  Technik ekonomista7681
  Technik handlowiec7679
  Technik pojazdów samochodowych7468

  Wyniki średnie w etapie praktycznym

  Zawód Wynik średni (%)
  Technik mechanik86
  Technik informatyk86
  Technik agrobiznesu87
  Technik ekonomista93
  Technik handlowiec89
  Technik pojazdów samochodowych79

  Wyniki Zespołu Szkół Technicznych w porównaniu z wynikami w województwie, w OKE Kraków i kraju
  Zdawalność- ilość uczniów którzy uzyskali dyplom

  Wyniki Zdawalność - uzyskało dyplom w %  
   W szkole woj podkarpackiew OKE Kraków w kraju
  Technik mechanik83,3374,671,265,53
  Technik informatyk7560,959,857,01
  Technik agrobiznesu87,5066,775,375,12
  Technik ekonomista10086,883,376,16
  Technik handlowiec10087,983,473,12
  Technik pojazdów samochodowych88,8883,782,278,93

  Porównanie z egzaminem w 2010r,2011r,2012r,2013r- egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

  Zawód 2010r2011r2012r2013r2014r
  Technik mechanik46,193,868,910083,3
  Technik informatykX10083,35075
  Technik agrobiznesuXXXX87,5
  Technik ekonomista8578,37583,3100
  Technik handlowiec7592,3X100100
  Technik pojazdów samochodowychXXX64,788,9

   


   

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2013 r.

  12a 

  13a 

  14a 

  15a 

  16a 

  17a 


   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 

  Wyniki

  Zdawalność

  ZST W STRZYŻOWIE

  Technik ekonomista

  77,27 %

  Technik handlowiec

  100 %

  Technik mechanik

  93,33 %

  Technik informatyk

  100 %

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 (wraz z absolwentami poprawiającymi wynik egzaminu) w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

  Wyniki

  Zdawalność

  ZST W STRZYŻOWIE

  woj. podkarpackie

  OKE Kraków

  Technik ekonomista

  78,26%

  63,16%

  60,57% 

  Technik handlowiec

  92,31%

  63,64%

  56,02% 

  Technik mechanik

  93,75%

  69,34%

   62,28%

  Technik informatyk

  100%

  63,54%

   60,33%


  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół w Strzyżowie w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

  Zdawalność egzaminu

   

  ZS w Strzyżowie

  woj. podkarpackie

  OKE Kraków

  Technik ekonomista

  85 %

  63,4 %

  65 %

  Technik handlowiec

  75 %

  64,9 %

  64,1 %

  Technik mechanik

  46,1 %

  53,9 %

  53,2 %

   


  Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zespole Szkół w Strzyżowie - rok szkolny 2008/2009


  Na górę strony

  Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.04.06, 07:34.
   

   


  Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
  Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

  Czas generowania się strony: 0.0508 sekund.