x
Egzamin Zawodowy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Egzamin Zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzą-cych kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny od 14 do 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół poli-cealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodo-we
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 r.

INFORMAJCJE O EGZAMINIE w pigułce - pobierz

TESTY ZAWODOWE ON-LINE

Znajdziesz tu testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które możesz rozwiązywać bezpośrednio na stronie (również w smartfonie czy tablecie), dzięki czemu lepiej przygotujesz się do egzaminu z wybranej kwalifikacji. Twój test zostaje automatycznie sprawdzony i oceniony w skali procentowej. Kolejność pytań i odpowiedzi jest generowana losowo, co zwiększa skuteczność nauki. 

 

STRUKTURA EGZAMINU


Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

1. Cześć pisemna egzaminu

Cześć pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  przeprowadzana jest w formie testu pisemnego:
- z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

lub

- z wykorzystaniem elektronicznego systemu,

Egzamin trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi do wyboru, tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  przeprowadzana jest w formie zadania  praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Zdający ma 10 minut, które nie wilcza się do czasu trwania egzaminu, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

Czas trwania praktycznej  cześć egzaminu wynosi od 120-180 minut w zależności od kwalifikacji oraz modelu zadania egzaminacyjnego.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, jeżeli uzyskał:

·         z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

·         z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


Absolwent otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego pod warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu.

AKTUALNOŚCI 2018/2019

Organizacja egzaminu 

 

Organizacja egzaminu w sesji czerwiec - lipiec 2019 r

 Prezentacja do szkolenia PZN - egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2019

   Informacje dla uczniów, absolwentów, kursantów, eksternów i osób dorosłych

   Miejsce składania deklaracji

   • Uczeń/słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza,
   • Absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył,
   • Absolwent szkoły, która została zlikwidowana składa deklarację dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
   • Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który kończy się 1 miesiąc przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, składa deklarację organizatorowi kursu
   • Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) składa deklarację organizatorowi kursu,
   • Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący ponownie do egzaminu składa deklarację dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

   EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

    

    

   ZAWÓD

    

   SYMBOL CYFROWY ZAWODU

    

    

   KWALIFIKACJA

    

    

   Model zadania

    

    

   TERMIN

   Czas egzaminu

    

   pisemny

   praktyczny

    

   TECHNIKUM

   TECHNIK EKONOMISTA

   331403

   A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

   dk

   II semestr klasy 3

   60

   180

    

   A.36 Prowadzenie rachunkowości 

   dk

   I semestr klasy 4

   60

   180

    

   TECHNIK HANDLOWIEC

   522305

   A.18 Prowadzenie sprzedaży

   w

   II semestr klasy 3

   60

   150

    

   A.22 Prowadzenie działalności handlowej

   dk

   I semestr klasy 4

   60

   180

    

   TECHNIK

    USŁUG FRYZJERSKICH

   514105

   A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

   w

   II semestr klasy 3

   60

   180

    

   A.23 Projektowanie fryzur

   d

   I semestr klasy 4

   60

   120

    

   TECHNIK LOGISTYK

   333107 

   A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

   d

   I semestr klasy 3

   60

   120

    

   A. 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

   d

   II semestr klasy 3

   60

   120

    

   A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

   d

   I semestr klasy 4

   60

   120

    

   TECHNIK INFORMATYK

   351203 

    

   E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

   wk

   I semestr klasy 3

   60

   150

    

   E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

   wk

   II semestr klasy 3

   60

   150

    

   E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

   dk

   I semestr klasy 4

   60

   150

    

   TECHNIK ANALITYK

   311103 

   A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

   w

   II semestr klasy 3

   60

   180

    

   A.60. Wykonywanie badań analitycznych 

   w

   I semestr klasy 4

   60

   180

    

   TECHNIK MECHANIK

   311504 

   M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

   w

   II semestr klasy 3

   60

   120

    

   M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

   dk

   I semestr klasy 4

   60

   120

    

   TECHNIK POJAZDÓW SAMOCODOWYCH

   311513

    

   M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych(w)

   w

   I semestr klasy 3

   60

   120

    

   M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

   w

   II semestr klasy 3

   60

   120

    

   M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

   dk

   I semestr klasy 4

   60

   120

    

   ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

   SPRZEDAWCA

   522301

   A.18 Prowadzenie sprzedaży

   w

   II semestr klasy 3

   60

   150

    

   KUCHARZ

   512001

   T.6 Sporządzanie potraw i napojów

   w

   II semestr klasy 3

   60

   120

    

   Mechanik pojazdów samochodowych 

   723103 

   M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

   w

   II semestr klasy 3

   60

   120

    

    

   ·         d” dokumentacja,

   ·         „dk” opracowanie dokumentacji na komputerze,

   ·         „wk” wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym komputerowym

   ·         „w” wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym.

   Model „d” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest dokumentacja. Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne wypełniając dokumentację egzaminacyjną. W czasie egzaminu w sali jest obecny zespół nadzorujący część praktyczną. W sali nie ma egzaminatora ani asystenta technicznego. Dokumentacja sprawdzana jest po egzaminie w ośrodku sprawdzania.

   Model „dk” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest dokumentacja opracowana na komputerze. W trakcie tego egzaminu zdający wypełnia dokumentację za pomocą oprogramowania właściwego dla danej kwalifikacji. Specyfika oprogramowania opisana jest w podstawie programowej. W czasie egzaminu w sali jest zespół nadzorujący część praktyczną oraz asystent techniczny. W sali nie ma egzaminatora. Dokumentacja w postaci wydruków sprawdzana jest po egzaminie w ośrodku sprawdzania.

   Model „w” i „wk” – podczas tego egzaminu rezultatem końcowym jest wykonane zadanie egzaminacyjne. Przy egzaminie z wykonaniem może wystąpić również rezultat pośredni oraz ocena przebiegu przez egzaminatora. W czasie egzaminu w sali jest zespół nadzorujący część praktyczną, asystent techniczny oraz egzaminator, który obserwuje i ocenia wykonywanie pracy egzaminacyjnej przez zdających. Podczas egzaminu może wystąpić więcej niż jeden rezultat końcowy, który jest oceniany po egzaminie.

   PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

   A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, ‎dystrybucji i magazynowania (część pisemna + część praktyczna)‎

   A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
   A.36 Prowadzenie rachunkowości (część pisemna + część praktyczna)‎

   E.12 ‎Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
   E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (część ‎pisemna + część praktyczna + pliki)‎

   ARKUSZE EGZAMINACYJNE  Adres strony to: https://arkusze.pl


   Egzamin zawodowy

   egzamin zawodowy administracja

   Egzamin zawodowy Administracyjno-Usługowy

   Symbole A. oraz AU.

   egzamin zawodowy budownictwo

   Egzamin zawodowy Budowlany

   Symbole B. oraz BD.

   egzamin zawodowy elektryk

   Egzamin zawodowy Elektryczno-Elektroniczny

   Symbole E. oraz EE.

   egzamin zawodowy mechanik

   Egzamin zawodowy Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

   Symbole M. oraz MG.

   egzamin zawodowy rolnik

   Egzamin zawodowy Rolniczo-Leśny

   Symbole R. oraz RL.

   egzamin zawodowy gastronomia

   Egzamin zawodowy Turystyczno-Gastronomiczny

   Symbole T. oraz TG.

   egzamin zawodowy medyczny

   Egzamin zawodowy Medyczno-Społeczny

   Symbole Z. oraz MS.

   egzamin zawodowy artystyczny

   Egzamin zawodowy Artystyczny

   Symbole S. oraz ST.

    

   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  w OKE KRAKÓW

   Wyniki egzaminów w roku 2018

   Wyniki egzaminów w roku 2017

   Wyniki egzaminów w roku 2016

   Wyniki egzaminów w roku 2015

   Wyniki egzaminów w roku 2014

   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w OKE KRAKÓW

    


   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

   Wyniki Zespołu Szkół Technicznych w porównaniu z wynikami w województwie, i OKE Kraków.

   Zdawalność- ilość uczniów, którzy uzyskali dyplom 

   Wyniki

    

   Zdawalność - uzyskało dyplom w %

   W szkole

   woj podkarpackie

   w OKE Kraków

   Technik mechanik (M19)

   100

   89,8

   90,6

   Technik informatyk 312[01]

   90,5

   72,9

   69,1

   Technik informatyk (E12)

   72

   67,6

   64,4

   Technik informatyk (E13)

   84

   75,3

   74,7

   Technik agrobiznesu

   -

   -

   -

   Technik ekonomista 341[02]

   9584,585,9

   Technik ekonomista A35

   94,786,986,9

   Technik handlowiec 341[03]

   7582,580,4

   Technik handlowiec A18

   96,791,991,8

   Technik pojazdów samochodowych 311[52]

   25

   41,0

   46,7

   Technik pojazdów samochodowych M12

   68,8

   57,8

   60,6

   Technik pojazdów samochodowych M18

   82,4

   93,2

   92,2

    

   Porównanie z egzaminem w 2010 -2015 r. -  egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

   Zawód

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   Technik mechanik

   46,1

   93,8

   68,9

   100

   83,3

   100

   Technik informatyk 312[01]

   X

   100

   83,3

   50

   75

   90,5

   Technik informatyk E12

   x

   x

   x

   x

   x

   72

   Technik informatyk E13

   x

   x

   x

   x

   x

   84

   Technik agrobiznesu 

   x

   x

   x

   x

   87,5

   x

   Technik ekonomista 341[02]

   85

   78,3

   75

   83,3

   100

   95

   Technik ekonomista A35

   x

   x

   x

   x

   x

   94,7

   Technik handlowiec 341[03]

   75

   92,3

   x

   100

   100

   75

   Technik handlowiec A18

   x

   x

   x

   x

   X

   96,7

   Technik pojazdów samochodowych 311[52]

   x

   x

   x

   64,7

   88,9

   25

   Technik pojazdów samochodowych M12

   x

   X

   x

   x

   x

   68,8

   Technik pojazdów samochodowych M18

   x

   x

   x

   x

   x

   82,4


   Wyniki egzaminu potwierdzającego 
   kwalifikacje zawodowe w 2014 r.


   Wyniki poszczególnych etapów egzaminu

   ZawódEtapZdawałoZdałoNie zdało
   Technik mechanikpisemny651
   Technik mechanikpraktyczny651
   Technik informatykpisemny21156
   Technik informatykpraktyczny20191
   Technik agrobiznesupisemny880
   Technik agrobiznesupraktyczny871
   Technik ekonomistapisemny17170
   Technik ekonomistapraktyczny18180
   Technik handlowiecpisemny12120
   Technik handlowiecpraktyczny12120
   Technik pojazdów samochodowychpisemny18180
   Technik pojazdów samochodowychpraktyczny19163

   Wyniki średnie za części etapu pisemnego

   ZawódCzęść pierwsza  (%)Część druga (%)
   Technik mechanik6370
   Technik informatyk5771
   Technik agrobiznesu7763
   Technik ekonomista7681
   Technik handlowiec7679
   Technik pojazdów samochodowych7468

   Wyniki średnie w etapie praktycznym

   Zawód Wynik średni (%)
   Technik mechanik86
   Technik informatyk86
   Technik agrobiznesu87
   Technik ekonomista93
   Technik handlowiec89
   Technik pojazdów samochodowych79

   Wyniki Zespołu Szkół Technicznych w porównaniu z wynikami w województwie, w OKE Kraków i kraju
   Zdawalność- ilość uczniów którzy uzyskali dyplom

   Wyniki Zdawalność - uzyskało dyplom w %  
    W szkole woj podkarpackiew OKE Kraków w kraju
   Technik mechanik83,3374,671,265,53
   Technik informatyk7560,959,857,01
   Technik agrobiznesu87,5066,775,375,12
   Technik ekonomista10086,883,376,16
   Technik handlowiec10087,983,473,12
   Technik pojazdów samochodowych88,8883,782,278,93

   Porównanie z egzaminem w 2010r,2011r,2012r,2013r- egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

   Zawód 2010r2011r2012r2013r2014r
   Technik mechanik46,193,868,910083,3
   Technik informatykX10083,35075
   Technik agrobiznesuXXXX87,5
   Technik ekonomista8578,37583,3100
   Technik handlowiec7592,3X100100
   Technik pojazdów samochodowychXXX64,788,9

    


    

   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2013 r.

   12a 

   13a 

   14a 

   15a 

   16a 

   17a 


    Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 

   Wyniki

   Zdawalność

   ZST W STRZYŻOWIE

   Technik ekonomista

   77,27 %

   Technik handlowiec

   100 %

   Technik mechanik

   93,33 %

   Technik informatyk

   100 %

   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 (wraz z absolwentami poprawiającymi wynik egzaminu) w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

   Wyniki

   Zdawalność

   ZST W STRZYŻOWIE

   woj. podkarpackie

   OKE Kraków

   Technik ekonomista

   78,26%

   63,16%

   60,57% 

   Technik handlowiec

   92,31%

   63,64%

   56,02% 

   Technik mechanik

   93,75%

   69,34%

    62,28%

   Technik informatyk

   100%

   63,54%

    60,33%


   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół w Strzyżowie w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

   Zdawalność egzaminu

    

   ZS w Strzyżowie

   woj. podkarpackie

   OKE Kraków

   Technik ekonomista

   85 %

   63,4 %

   65 %

   Technik handlowiec

   75 %

   64,9 %

   64,1 %

   Technik mechanik

   46,1 %

   53,9 %

   53,2 %

    


   Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zespole Szkół w Strzyżowie - rok szkolny 2008/2009


   Na górę strony

   Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.05.20, 11:12.
    

    


   Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
   Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

   Czas generowania się strony: 0.0542 sekund.