Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Kształcenie na odległość

Instrukcja dla ucznia - [ czytaj ]

Drogi Uczniu, Szanowny Rodzicu od dnia 19.10.2020 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie obowiązuje zdalne nauczanie zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wobec powyższego prosi się wszystkich uczniów o zalogowanie się do platformy OFFICE 365 do aplikacji MS Teams i sprawdzenie poprawności logowania. Przypominamy, że login dla uczniów znajduje się w e-dzienniku. W przypadku jakichkolwiek problemów należy je zgłosić bezpośrednio wychowawcy klasy.

W aplikacji Ms Teams w kalendarzu u każdego ucznia pojawią się lekcje w godzinach określonych planem lekcji. W tym czasie nauczyciel uczący będzie mógł omówić materiał który realizuje na lekcji za pomocą, wideokonferencji, konferencji głosowej lub czatu. W przypadku zadanych prac domowych, uczeń będzie odsyłał rezultat swojej pracy za pomocą platformy Office 365 lub w sposób określony przez nauczyciela. Przypominamy, że brak udziału przez ucznia w "Kształceniu na odległość" jest równoważne z brakiem uczęszczania do szkoły i konsekwencjami określonymi w statucie szkoły. Oznacza to, że na każdej jednostce lekcyjnej sprawdzana jest obecność i odnotowywana w e-dzienniku. Nieobecność usprawiedliwia się zgodnie z postanowieniami określonymi w statucie ZST.

Młodociani pracownicy uczęszczają zgodnie z planem lekcji na zajęcia praktyczne do pracodawców o ile u pracodawcy nie występuje zdarzenie, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. W dni określone w planie lekcji, jako dni nauki w ZST uczą się w kształceniu na odległość. 

W przypadku ogłoszenia:

  • strefy czerwonej - nauka odbywa się wyłącznie za pomocą kształcenia na odległość,
  • strefy żółtej - hybrydowo - uczniowie uczęszczają do szkoły naprzemiennie co drugi tydzień, tzn. jeden tydzień uczą się zdalnie z domu, drugi tydzień uczęszczają na wszystkie zajęcia do szkoły.

Uczniowie uczący się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie stosują się również do komunikatów Dyrektora CKZ. CKZ używa odrębnego programu Office 365 czyli uczniowie mają drugi login który również należy sprawdzić.

Uczniowie którzy mają nauczanie indywidualne, od poniedziałku tj. 19.10.2020 uczą się ze swoją klasą poprzez kształcenie na odległość. Na okres nauczania zdalnego, nauczanie indywidualne zostaje zawieszone.

Uczniowie proszeni są o cierpliwość i śledzenie ogłoszeń na stronie szkoły. Plan lekcji nie zmienia się.

 

Zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące kształcenia na odległość.
Załącznik nr 1. do zarządzenia określający organizację kształcenia na odległość w tym informacje dla ucznia, rodzica i nauczyciela.
Załącznik nr 2. do zarządzenia określający organizację kształcenia hybrydowe - podział na grupy.
Instrukcje obsługi Ms Teams dla nauczyciela wyjaśniające organizację zajęć


Z poważaniem

Adam Witek

 

Informacje od pedagoga szkolnego - Pani Maria Mazur dotyczące wsparcia uczniów, rodziców, bieżacej sytuacji itp. 
Biblioteka - darmowe e-booki, oraz inne materiały - Pani Jolanta Ziemba 

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Dokumenty do nauki zdalnej
1.3LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Beata Skrzypek


Technikum

 

2.1TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

3.1TRA

351406 Technik programista

311103 Technik analityk

Krzysztof Krupa

4.1TEH

31403 Technik ekonomista

522305 Technik handlowiec

Beata Stohandel

5.1TM311504 Technik mechanikBarbara Pięciak

6.1TPS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311516 Technik spawalnictwa

Beata Skrzypek

7.1TFL

514105 Technik usług fryzjerskich

333107 Technik logistyk

Jolanta Butkiewicz

8.2IFp

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Katarzyna Grosman

9.2Ip351203 Technik informatykArtur Kowalski

10.2EAp

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Weronika Strzępek

11.2PMp

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Wójcik Elżbieta

12.2HLp

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Anna Giera

13.2TI351203 Technik informatykJoanna Krok - Rysz

14.2TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

15.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

16.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

17.3TI351203 Technik informatykWolan Łukasz

18.3TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr

19.3TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek Ewa

20.3THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza Anna

21.4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz 

22.4TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna 

23.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia

24.4TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura Grzegorz

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

25.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

Zofia Głowacka

26.1wOddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):Ewa Dopart

27.2mop

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

Katarzyna Hałas

28.2wp

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

752205 Stolarz

741103 Elektryk

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictiwe

Maciej Majewski

29.2mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających 

Mariusz Domaradzki

30.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

741201 Elektromechanik

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictiwe

Krystyna Moskal

31.3mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski Mariusz

32.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka Grzegorz


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.10.27, 09:32.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1229 sekund.