x
Kalendarz Szkolny - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Kalendarz Szkolny

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Informacja o feriach zimowych w roku szkolnym 2018/19

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.

3.09.2018 r. (poniedziałek)  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

1.11.2018 r. (środa)

Dzień wszystkich świętych

3.

22.12.2018 r. (sobota)
-31.12.2018 r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

4.

1.01.2019 r. (wtorek)

Nowy Rok

5.10.01.2019 r. (czwaretek)Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

6.

11-24.02.2019 r.

Ferie zimowe

7.

18.04.2019 r. (czwartek)

-23.04.2019 r. (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

8.

26.04.2019 r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

9.

1.05.2019 r. (środa)

Święto Pracy

10.

3.05.2019 r (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja

11.

6-8.05.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Część pisemna- Egzamin maturalny z:

Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

12.18.06.2019 r. (wtorek)Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

13.

20.06.2019 r. (czwartek)

Boże Ciało

14.

21.06.2019 r.(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.22.06.2019 - 31.08.2019 r.Ferie letnie

 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole (nie u pracodawcy, w CKP decyzję podejmuje dyrektor CKP) w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły 1 Stopnia  są:

 

2.11.2018 r. - inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej (piątek zaduszki), 

10.01.2019 r. - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

6.05.2019 r. (matura z j. polskiego - pp), 7.05.2018r.  (matura z matematyki - pp), 8.05.2018r.  (matura j. angielski - pp) - egzamin maturalny.

2.05.2019 r.  - inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej,

 

Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych tylko dla uczniów techników:

28.05.2019 r. - dzień "otwartych drzwi",

17.06 - 19.06.2019 r. - etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

 

W dniach, wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

TYGODNIE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasy czwarte : 30 tygodni, pozostałe oddziały : 36 tygodni

Semestr 1 : 18 tygodni

Semestr 2 : 18 tygodni

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA :

KLASY 4 TECHNIKUM oraz LOdD semetr V 14 grudnia 2018 r.

POZOSTAŁE ODDZIAŁY 18 stycznia 2019  r.

 

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Kwalifikacja

Termin

Sesja 1. Styczeń – luty 2019

Etap pisemny

10 stycznia 2019 r.

 

Etap praktyczny

E.12

XX stycznia 2019 r.- X lutego 2019 r.

E.14

X-X stycznia 2019 r.

A.22

X-X stycznia 2019 r.

A.23

X stycznia 2019 r.

A.36

XX-XX stycznia 2019 r.

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2019

Etap pisemny

18 czerwca 2019 r.

 

Etap praktyczny

E.13

XX czerwca – X lipca2019 r.

A.18

XX czerwca – X lipca 2019 r.

A.35

XX–XX czerwca 2019 r.

A.19

XX czerwca – X lipca 2019 r.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)Rozkład dzwonków 

Lekcje normalne
Lekcje skrócone o 15 minut
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:55
18:00 - 8:45
28:50 - 9:35
39:40 - 10:25
410:45 - 11:30
511:35 - 12:20
612:25 - 13:10
713:15 - 14:00
814:05 - 14:50
914:55 - 15:40
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:40
17:45 - 8:15
28:20 - 8:50
38:55 - 9:25
49:30 - 10:00
510:05 - 10:35
610:50 - 11:20
711:25 - 11:55
812:00 - 12:30
912:35 - 13:05

 

Zmiana organizacji roku szkolnego od 2017/2018 zgodnie z rozporządzeniem - komentarz:

§ 3. 1. W szkołach:

1)     zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

2)     ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe;

3)   wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta  i kończy w najbliższy wtorek po świętach;

4)     ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

  §4. 1. W zależności od warunków pracy szkoły, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości, oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w zależności od pory roku – przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. 

3. Dyrektorzy szkół niewymienionych w ust. 2, decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, natomiast w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami – także w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół powiadamiają, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców, o organizacji tygodnia pracy.

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

1)     szkół podstawowych – do 8 dni;

2)     liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;

3)     branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1)     w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a)     egzamin ósmoklasisty,

b)     egzamin maturalny,

c)     egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

2)     w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3)     w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.

5W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców                        i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 6. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

2Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

 

 

 

 

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.05.22, 08:56.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0947 sekund.