x
Szczęśliwy numerek - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Szczęśliwy numerek

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

ZST STRZYŻÓW

Rok szkolny 2017/2018

Semestr II

 

 1. „Szczęśliwy Numerek” to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia w dzienniku szkolnym.
 2. Losowania „Szczęśliwego Numerka” będzie odbywało się za pomocą funkcji w dzienniku elektronicznym oprogramowania Vulcan. Funkcja ta umożliwia każdego dnia losowanie numeru z dzienników, osobno dla każdej szkoły osobno tj. Technikum, Branżowej Szkoły 1 stopnia, dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o godzinie 6.45. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów.
 3. Uczeń nieobecny w szkole, którego numer w dzienniku stał się „Szczęśliwym Numerkiem”, traci szansę z jego korzystania, do czasu następnego losowania.
 4. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 5. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje podczas dni szkolnych.  Jest wstrzymany podczas świąt i dni wolnych od zajęć.
 6. „Szczęśliwy Numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek, nie zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów, kartkówek czy aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 7. „Szczęśliwy Numerek” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.
 8. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.
 9. Z przywileju „Szczęśliwego Numerka” uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30% godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 10. Uczeń posiadający danego dnia „Szczęśliwy Numerek” ma obowiązek informować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.01.02, 07:36.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0442 sekund.