Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ramowe plany nauczania - praktyki

Potwierdzenie przyjęcia uczniów na praktyki

 

Ramowy plan praktyk zawodowych

Technik ekonomista 331403/31.08.2015, 

Kl. II 160 godz. kl. III 80 godz.

Nr w Szkolnym zestawie programów TE/331403/15/16

Nr Tematu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

4 tyg.

2 tyg.

Praktyka zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych

 

Struktura organizacyjna jednostki. Forma prawna jednostki organizacyjnej i regulaminy wewnętrzne.
Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.

1

1

 

Formy i techniki zaopatrzenia.
Dokumentacja gospodarki magazynowej.
Dokumentacja zakupu i sprzedaży.
Dokumentacja środków pieniężnych.

8

3

 

Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi (ZUS, US)

2

1

Praktyka zawodowa w dziale księgowości

 

 

Struktura organizacyjna działu głównego księgowego.
Kryteria podziału prac księgowych.

1

1

 

Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.
Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.
Tworzenie  i  obieg  dokumentacji  księgowej.

3

2

 

Archiwizowanie dokumentacji księgowej.
Ewidencja komputerowa.

2

1

 

Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.
System komunikowania się z bankiem.
Zadania i sposoby inwentaryzacji.

3

1

 

RAZEM

20dni
160 godz.

10 dni

80 godz.

Kryteria oceny

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą obserwacji pracy ucznia a mianowicie rzetelności i dokładności wykonywanych zadań.

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

- pracowitość,

- punktualność,

- etykę zawodową,

- kulturę osobistą,

- rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,

- systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych .

Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną  uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi oraz  specjalistycznymi programami komputerowymi.

 

 

 


 

 

 


 

Ramowy plan praktyk zawodowych - Technik informatyk 160 godz. 

 

Nr Działu

Nazwa działu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1.

Organizacja stanowiska pracy

Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

0,5

2

Formy działalności gospodarczej i administracyjnej w firmie.

Określenie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności firmy.

0,5

Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników, przetwarzanie informacji i ich wykorzystanie.

3

3

Konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Instalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego,

2

Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu komputerowego, naprawa i konserwacja, obsługa serwisowa)

2

4

Obsługa oprogramowania użytkowego w firmie

Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie.

1

Ochrona danych programów i procesów przetwarzania informacji.

1

5

Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informacji

Wykorzystywanie środków technicznych do zabezpieczenia informacji przeznaczonych do przetwarzania,

1

Wykorzystanie sieci Internetu w działalności firmy.

1

Obsługa lokalnych sieci komputerowych,

1

Administrowanie systemu informatycznego oraz archiwizowanie danych.

1

6

Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego

Planowanie procesów przetwarzania ora optymalizowania wykorzystywania zasobów  informacji. Kontrola poprawności procesu przetwarzania.

2

Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych,

1

7

Projektowanie i programowanie

Wybór odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego.

1

Określanie elementów procesu projektowania, programowania i uruchomienie programów komputerowych i systemów przetwarzania danych.

1

Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania.

1

 

                                                       RAZEM

20

 

 


 

Ramowy plan praktyk zawodowych – Technik mechanik  160 godz.

 

Nr Działu

Nazwa działu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1.

Rozpoczęcie praktyk

Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem przedsiębiorstwa mechanicznego, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

1

2

Projektowanie obróbki, montażu i kontroli jakości

Zapoznanie uczniów z zadaniami działu.

Zapoznanie z dokumentacją techniczną, założeniami projektowymi, projektem wstępnym, projektem wykonawczym oraz gospodarką rysunkami.

4

Udział uczniów w tworzeniu dokumentacji technicznej, kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej wyrobu.

4

Udział uczniów w wykonywaniu operacji technologicznych na wybranych stanowiskach obróbkowych i montażowych.

4

3

Utrzymanie ruchu

Zapoznanie uczniów z zadaniami działu utrzymania ruchu

2

Udział w pracach naprawczych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń, udział w odbiorze i kontroli maszyn po naprawie

2

4

Narzędziownia

Praktyczne zapoznanie uczniów z narzędziami, sposobem ich przechowywania, konserwacją i regeneracją.

2

5

Zakończenie praktyk

Zaliczenie praktyk na podstawie opinii kierowników poszczególnych komórek. Omówienie i podsumowanie praktyk przez opiekuna

1

 

                                                       RAZEM

20

 

Ramowy plan praktyk zawodowych – Technik mechanik  120 godz.

 

Nr Działu

Nazwa działu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1.

Rozpoczęcie praktyk

Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem przedsiębiorstwa mechanicznego, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

1

2

Projektowanie obróbki, montażu i kontroli jakości

Zapoznanie z dokumentacją techniczną, założeniami projektowymi, projektem wstępnym, projektem wykonawczym oraz gospodarką rysunkami.

3

Udział uczniów w tworzeniu dokumentacji technicznej, kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej wyrobu.

3

Udział uczniów w wykonywaniu operacji technologicznych na wybranych stanowiskach obróbkowych i montażowych.

3

3

Utrzymanie ruchu

Zapoznanie uczniów z zadaniami działu utrzymania ruchu

1

Udział w pracach naprawczych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń, udział w odbiorze i kontroli maszyn po naprawie

2

4

Narzędziownia

Praktyczne zapoznanie uczniów z narzędziami, sposobem ich przechowywania, konserwacją i regeneracją.

1

5

Zakończenie praktyk

Zaliczenie praktyk na podstawie opinii kierowników poszczególnych komórek. Omówienie i podsumowanie praktyk przez opiekuna

1

 

                                                       RAZEM

15


 

Ramowy plan praktyk zawodowych – Technik pojazdów samochodowych        160 godz.

 

Lp.

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1.

Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem serwisu samochodowego, obowiązującym regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp na stanowisku pracy.

1

2

Zapoznanie uczniów z obiegiem dokumentacji w serwisie samochodowym, organizacja biura obsługi klienta, wyposażenie warsztatu samochodowego.

1

3

Przyjmowanie pojazdów do obsługi i naprawy, prowadzenie wywiadu z klientem, ustalenia przyczyn awarii.

3

4

Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej diagnozowania i naprawy samochodów, dobieranie narządzi i sprzętu do prac obsługowo-naprawczych.

2

5

Określanie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów, wykonywanie kontroli stanu technicznego, konserwacja instalacji i urządzeń elektronicznych.

3

6

Diagnozowanie układów kontroli trakcji, sterowanie pracą silników za pomocą testerów diagnostycznych i oscyloskopów.

2

7

Dobieranie elementów i podzespołów na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie prostych napraw oraz regeneracji podzespołów pojazdów samochodowych.

4

8

Usuwanie usterek, ocena jakości wykonanych prac,

2

9

Sporządzanie kalkulacji kosztów i kosztorysu naprawy.

2

                                                       RAZEM

20

 

 


 

Ramowy plan praktyk zawodowych – Technik agrobiznesu  III 160 godz.

 

Nr Działu.

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1.

Struktura organizacyjna i działalność gospodarstwa.

Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego/agroturystycznego. Przepisy bhp. Prawa i obowiązki praktykanta odbywającego praktykę zawodową. Zapoznanie z harmonogramem prac w kolejnych działach.

1

2

Produkcja roślinna

Zasady organizacji procesu produkcji roślinnej, (przygotowanie roli, siew, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór i przechowywanie produktów)

Obliczanie kosztów i opłacalności zabiegów.

5

3

Produkcja zwierzęca.

Zasady organizacji procesu produkcji zwierzęcej.

Podstawowe zabiegi i czynności w procesach technologicznych wybranych gatunków i grup zwierząt- zadawanie pasz, przechowywanie i zbyt produktów. Obliczanie kosztów żywienia i opłacalności chowu zwierząt.

5

4

Struktura organizacyjna i działalność zakładu

Struktura organizacyjna zakładu, regulamin pracy, przepisy bhp i p.poż. Harmonogramy prac, zwiedzanie zakładu. . Zapoznanie z harmonogramem prac w kolejnych działach.

1

5

Gospodarka magazynowa

Typy magazynów, znaczenie warunków klimatycznych w przechowywaniu produktów, zasady organizacji pracy w magazynach,

Dokumentacja magazynowa i jej sporządzanie.

3

6

Działy produkcyjne.

Przygotowanie maszyn i urządzeń do pracy, praca manualna na wybranych maszynach, warunki klimatyczne panujące w halach produkcyjnych. Szczegółowe przepisy bhp i p.poż.

 

1

7

Laboratorium zakładowe

Zasady pracy w laboratorium, pobieranie próbek, Analiza norm przedmiotowych, podstawowa analiza laboratoryjna, ocena jakościowa surowców, dokumentacja laboratoryjna.

2

8

Dział organizacji produkcji.

Dozór techniczny, udział w ustalaniu planów produkcji i kierunków przetwarzania surowców, ustalanie norm zużycia surowców na jednostkę produktu, analiza kosztów produkcji i efektów ekonomicznych zakładu.

1

9

Struktura organizacyjna i działalność firmy handlowej (usługowej)

Struktura organizacyjna firmy, regulamin pracy, przepisy bhp i p.poż. harmonogram prac.

1

10

Zamawianie, przyjmowanie i przechowywanie towarów (usług)

Zapotrzebowanie, przyjmowanie i przechowywanie towarów, przeprowadzanie rozmowy z dostawcami, analizowanie ofert dostawców towarów.

4

11

Sprzedaż towarów ( świadczenie usług)

Przyjmowanie towarów do sprzedaży,

Opracowanie ofert usługi,

Zasady i formy sprzedaży,

Zasady i metody obsługi klienta,

Gospodarowanie opakowaniami,

Gwarancja, rękojmia.

4

12

Rozliczenia finansowe.

Wyposażenie techniczne punktów sprzedaży, wyposażenie biura, Dokumentacja stanów, przychodów i rozchodów towarów (usług)

Rozliczenia z kontrahentami, bankami, budżetem i pracownikami.

2

                                                       RAZEM

30

 

 


 

Ramowy plan praktyk zawodowych – Technik handlowiec kl. II  160 godz.

 

Nr Tematu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

 

1

 

Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów.

Sporządzanie dokumentów dotyczących dostaw towarów.

        1

 

2

3

Normy towarowe oraz normy jakości związane z

przechowywaniem i konserwacją towarów.

Magazynowanie towarów.

Przechowywanie towarów.

Oznakowanie towarów i opakowań.

         2

 

4

Oferta handlowa przedsiębiorstwa handlowego.

1

 

5,6,7

Obliczanie cen towarów.

3

 

8

Prezentowanie towarów.

1

 

9

10

11

Obsługa klientów.

Rozmowa sprzedażowa.

Realizacja zamówień.

Pakowanie towarów.

1

1

1

 

12

Znaki towarowe i znaki jakości.

1

 

13

14

 

Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych

na stanowisku do przyjmowania dostaw i magazynowania

towarów.

1

1

 

15

Formy transportu w przedsiębiorstwie handlowym.

         1

 

16

 

Racjonalna gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie

handlowym.

1

 

17-18

Dokumenty potwierdzające sprzedaż.

2

 

19

Postępowanie reklamacyjne w przedsiębiorstwie handlowym.

1

 

20

Metody analizy ekonomicznej stosowane w przedsiębiorstwie handlowym.

1

 

 

RAZEM

20

 

      

Kryteria oceny

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą ustnych, pisemnych oraz praktycznych sprawdzianów jak również obserwacji pracy ucznia. Czynności te wymagają od nauczyciela opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

- pracowitość,

- punktualność,

- etykę zawodową,

- kulturę osobistą,

- rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,

- systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych .

Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane w trakcie obserwacji pracy podczas wykonywania zadań. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostki.

organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi i użytkowymi oraz specjalistycznymi programami komputerowymi.

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje: kierownik praktycznej nauki zawodu lub nauczyciel uczący przedmiotów zawodowych w danym zawodzie. Zakładowy opiekun praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia.

 

 


 

Ramowy plan praktyk zawodowych – Technik ekonomista kl. III 80 godz.

Nr Tematu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

Praktyka zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych

1-2

 

Struktura organizacyjna jednostki. Forma prawna jednostki organizacyjnej i regulaminy wewnętrzne.

Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.

 1

3-9

Formy i techniki zaopatrzenia.

Dokumentacja gospodarki magazynowej.

Dokumentacja zakupu i sprzedaży.

Dokumentacja środków pieniężnych.

 

3

 

10-11

Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi (ZUS, US)

1

Praktyka zawodowa w dziale księgowości

 

12-13

 

Struktura organizacyjna działu głównego księgowego.

Kryteria podziału prac księgowych.

1

 

14-15

Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.

Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.

Tworzenie  i  obieg  dokumentacji  księgowej.

 1

16-18

Archiwizowanie dokumentacji księgowej.

Ewidencja komputerowa.

2

19-20

Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.

System komunikowania się z bankiem.

Zadania i sposoby inwentaryzacji.

1

 

RAZEM

10dni

80 godz.

 

 

 

 

Kryteria oceny

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą obserwacji pracy ucznia a mianowicie rzetelności i dokładności wykonywanych zadań.

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

- pracowitość,

- punktualność,

- etykę zawodową,

- kulturę osobistą,

- rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,

- systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych .

Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostki.

organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną  uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się środkami technicznymi oraz  specjalistycznymi programami komputerowymi.

Ramowy plan praktyk zawodowych

Technik usług fryzjerskich, kl. II  160 godz., 514105/29.08.2014 

Nr w Szkolnym zestawie programów  TF/514105/14/15 

Nr Tematu

Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej

Liczba  dni

1

Zapoznanie się z zasadami bhp  na stanowisku pracy oraz

z funkcjonowaniem salonu fryzjerskiego

1

2

Wykonywanie zabiegów mycia włosów i skóry głowy z uwzględnieniem stanu włosów

1

3

Wykonywanie zabiegów regeneracyjnych na włosach długich i krótkich

1

4

Wykonywanie ondulowania nietrwałego na włosach przy użyciu lokówki, karbownicy i prostownicy

1

5

Wykonywanie wyciskania fal na mokro

1

6

Nawijanie włosów na wałki – modelowanie różnymi technikami

( ondulacja nietrwała)

2

7

Wykonywanie zabiegów na włosach ondulacji  trwałej

1


8

Wykonywanie strzyżenia damskiego (włosy krótkie, średnie i długie)

1

9

Wykonywanie strzyżenia męskiego

1

10

Wykonywanie  zabiegów farbowania włosów na całej długości

1

11

Wykonywanie zabiegów koloryzacji odrostów włosów

1

12

Wykonywanie pasemek na włosach z użyciem czepka

1

13

Wykonywanie pasemek z użyciem folii aluminiowej

1

14

Wykonywanie zabiegu rozjaśniania całego porostu włosów

2

15

Wykonywanie balejażu na włosach

1

16

Wykonywanie fryzur dziennych, wieczorowych i okolicznościowych na włosach krótkich

1

17

Wykonywanie fryzur dziennych, wieczorowych i okolicznościowych na włosach długich

1

18

Wykonywanie strzyżenia męskiego z wykonaniem różnych wzorów

1

 

RAZEM

20

Kryteria oceny

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

- pracowitość,

- punktualność,

- etykę zawodową,

- kulturę osobistą,

- rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań,

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,

- systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku.

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk zawodowych.

Kryteria oceny  na podstawie uzyskanych rezultatów

Metody sprawdzania osiągnięć 

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników.

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje zakładowy opiekun praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia

Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu 

Praktyki zawodowe odbywają  się w wymiarze 4 tygodni. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przez uczniów, szkolny opiekun praktyk zawodowych powinien omówić: rodzaje i sposób sporządzenia dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi np.: skierowanie, umowa o praktykę zawodową,  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawami i obowiązkami pracowników, regulamin praktyk zawodowych, zakres programu praktyk zawodowych i sposób prowadzenia zapisów w dzienniczku praktyk.

Praktyki zawodowe powinny umożliwić uczniom pogłębienie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Praktyki zawodowe powinny również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Należy dostosować treści nauczania i metodykę pracy do poziomu wiadomości i umiejętności oraz specyfiki instytucji, w której uczeń odbywa praktykę. Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w salonach fryzjerskich wyposażonych w nowoczesny sprzęt fryzjerski.

Wykonywane zadania uczeń powinien dokumentować w dzienniczku praktyki zawodowej. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Praktyki zawodowe mogą się odbywać w jednostce organizacyjnej lub w szkolnej pracowni zajęć praktycznych Jednostka organizacyjna może dostosować program do specyfiki  prowadzonej działalności. Zakładowy opiekun praktyki zawodowej powinien: umożliwić odbycie praktyki w różnych komórkach organizacyjnych, stworzyć możliwości wykonania zadań przewidzianych w programie praktyk, nadzorować pracę uczniów.

Zalecane metody dydaktyczne; Dział programowy „praktyki zawodowe” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, instruktażu i pokazu.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.05.12, 13:32.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0992 sekund.