Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
DLA GIMNAZJALISTY

SUPERTALENT 2018

 Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów powiatu strzyżowskiego do udziału w XI edycji konkursu „Supertalent”, organizowanego w naszej Szkole.

 Kto w tym roku okaże się najlepszym gimnazjalistą powiatu?

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

 

REGULAMIN

XI EDYCJI KONKURSU

SUPERTALENT 2018

 

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Honorowy patronat:

Wicestarosta Strzyżowski, Jan Stodolak

Cele konkursu:

●      poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej;

●      popularyzacja wiedzy;

●      upowszechnianie wiedzy historycznej, dot. walki o niepodległość Polski;

●      motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;

●      dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukcesów;

●      wspaniała zabawa intelektualna;

●      promocja ZST w środowisku.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów. Każde gimnazjum może zgłosić jednego uczestnika wraz z drużyną kibicującą (należy podać liczbę kibiców). 

Na życzenie danej Szkoły organizatorzy przesyłają przykładowy test.

 

UWAGA! W tym roku pytania z historii dotyczyć będą walki o niepodległość Polski.

 

Terminy:

Zgłoszenia należy przysyłać do 10 maja 2018 roku na adres:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

 

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Turniej odbędzie się 30 maja 2018 (początek - godz. 9.30) w ZST w Strzyżowie.

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZST:

www.zs-strzyzow.itl.pl

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu, mgr Ewą Worek.

 

Zasady szczegółowe:

  1. Konkurs ma formę quizu. Pytania dostosowane są poziomem do Podstawy Programowej dla gimnazjum.
  2. Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy tj. biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, literatury, języka polskiego, języka angielskiego (elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych) albo języka niemieckiego, historii, kultury współczesnej i sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie.
  3. Na początek uczestnicy odpowiadają samodzielnie na pytania kolejno z wszystkich przedmiotów. Pytania z matematyki, fizyki oraz chemii będą losowane dla wszystkich; odpowiedzi w tym przypadku - udzielane na piśmie. (Wszystkie pytania za 1 punkt)
  4. Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się dogrywka między tymi uczestnikami. Odpowiadają równocześnie na kartkach z puli pozostałych pytań z matematyki do pierwszego błędu. Punktów z dogrywki nie dodaje się do sumy odpowiadającego.
  5. W finale uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy (każde za 2 punkty) w trzech blokach: przyrodniczym, humanistycznym oraz językowym. Uczniowie odpowiadają równocześnie (na piśmie).
  6. Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (we wszystkich rundach oraz w finale) największą liczbę punktów.
  7. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz cenną nagrodę.
  8. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.
  9. Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy.

10.  Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

11.  Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu.

12.  Uczestnicy zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.

13.  ZST w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu.

 

 

 


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

SUPERTALENT 2018

 

NAZWA SZKOŁY: ..........

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA - UCZESTNIKA KONKURSU: ..........

KLASA: ...........

WYBRANY DO KONKURSU JĘZYK OBCY (niemiecki albo angielski): ...........

DRUŻYNA KIBICUJĄCA (liczba osób): ...........

NAUCZYCIEL OPIEKUN: ...........

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

 Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojej córki / mojego syna

 ..............................................................

w mediach w związku z udziałem w konkursie SUPERTALENT 2018.

 

...................................................

podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.03.14, 17:02.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0332 sekund.